فرانسه: پناهجوی افغان چهار نفر را چاقو زد

media 

در یکی از شهرهای کوچک فرانسه، یک پناهجوی جوان افغان تحت تأثیر مشروبات الکلی با چاقو به چند نفر حمله کرد. چهار نفر در این درگیری زخمی شدند که حال یکی از آنان وخیم است. احتمال دارد که فرد مهاجم دچار ناراحتی روحی باشد.

دوشنبه شب – ١٣ اوت/٢٢ مرداد – در شهر “پِریگو” – واقع در شرق فرانسه – یک جوان ١٩ سالۀ افغان با گروهی از دختران جوان که از مقابل محل سکونت او می‌گذشتند درگیری لفظی پیدا کرد. دو مأمور آمبولانس که اتفاقاً در محل حضور داشتند سعی کردند این جوان را آرام کنند. اما او با یک کارد آشپزخانه از منزلش بیرون آمد و دو مأمور آمبولانس را که ۵۵ و ٣٨ ساله هستند از ناحیۀ سر و گردن زخمی کرد. او سپس به سراغ همسایه‌ها رفت و به دو برادر ۶۴ و ۶٨ ساله حمله برد. یکی از این دو برادر از ناحیۀ ریه شدیداً آسیب دیده و دیگری که با مهاجم گلاویز شد چند زخم سطحی برداشته است.

هنگامی که برادر دوم همراه با مهاجم به زمین افتادند، یکی دیگر از شاهدان که یک جوان کامرونی است به کمک همسایه رفت و موفق شد کارد را از دست مهاجم بگیرد.

پس از مداخلۀ پلیس، جوان افغان در بازداشت موقت قرار گرفت و روند تشکیل پروندۀ قضایی آغاز شد. پلیس فرانسه احتمال وجود انگیزه‌های تروریستی را در این واقعه رد کرده است. برخی رسانه‌های فرانسوی نوشته‌اند که پناهجوی افغان سابقۀ ناراحتی روانی دارد.

Comments are closed.