یک روز

.

یک روز

 

ما  بازو در بازوی هم

فردای  میهنامان ,این آشیانه مهربان مادری را

به  خورشید تابان پیوند خواهیم زد

ما  روزی .! یک بار برای همیشه

کینه و  دشمنی را پایانی خواهیم بود

و بر  بلندای تمامی نیستیها

گلی  خواهیم نشاند

چه  سرخ

به  نشان تمامی عشقهایی که

چه  ناجوانمردانه

طمع  ناکامی را چشیده اند

ما  روزی یاد خواهیم کرد

دوستانی را که چه زود

غروب  پاییزی عمر را در آغوش گرفتند

به حکم  نامردمی ها

و سرخی  غروبشان

گلویمان را به درازای ابدیت بغض آلود کرده است

ما  روزی دوباره در کنار هم خواهیم بود

 

.....

همین

Comments are closed.