آری این کشور من است

کشور  کودکان خیابانی

کشور فقر

کشور فحشا

کشور اعتیاد

کشور سنکسار

کشور اعدام

کشور سرکوب آزادی

…..

کشور دزادن در قدرت

کشور قمه کش ها

کشور چاه جمکران

کشور خرافات

کشور نابودی خرد

…..

کشور حکومت اسلام ناب محمدی

کشور عدل علی

کشور خفقان

…..

آری این ایران است

کشور من

….

همین

آرش

2011 > استکهلم

Comments are closed.