نقطه جوش ما

نگاهی به 36 سال حکومت اسلامی

در تمامی این سالها هر آنچه با ما ملت خواستند کردند

گرفتند و کشتن

در زندانها داغ و درفش کردند

تجاوز بخودمان و فرندانمان کردند

در مقابل چشم شوهران همسرانشان را مورد تجاوز قرار دادند

در نماز جمعه شوهران زنان آرایش کرده را  * دیوس * خواندن

فرزندانمان را زیر چرخ های ماشین له کردن

بصورت دخترانمان اسید پاشیدن

بر خصوصی ترین بخش زندگیمان 

که دیگر خصوصی نیست 

نظارت میکنند

براستی  نقطه جوش ما کجاست

….

آرش / استکهلم

Comments are closed.