مایک پومپئو «هر پولی به جمهوری اسلامی ایران برسد، دست آخر به قاسم سلیمانی خواهد رسید و خرج شرارت می‌شود»

رادیوهمصدا

مایک پومپئو: هر پولی به جمهوری اسلامی برسد خرج شرارت می‌شود«هر پولی به جمهوری اسلامی ایران برسد، دست آخر به قاسم سلیمانی خواهد رسید و خرج شرارت می‌شود».

Slået op af ‎رادیو همصدا‎ i Fredag den 15. februar 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *