ما دارو را برای آفریقا ارسال کردیم و این یک کار انسانی و شرافتمندانه است. اما داروها یک مشکل دارند، روی آنها نوشته شده: بعد از غذا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *