(یکی به میخ، یکی به نعل) شعر: مینا اسدی، موسیقی: محمد شاکری، خواننده: آرمین نژاد یوسفی

Leave a Reply

Your email address will not be published.