بخشی از اظهارنظرات کارشناسی!! «اسماعیل نجار» رئیس ستاد بحران کشور در خصوص سیل های اخیر

رادیوهمصدا

بخشی از اظهارنظرات کارشناسی!! «اسماعیل نجار» رئیس ستاد بحران کشور در خصوص سیل های اخیر!!

Slået op af ‎رادیو همصدا‎ i Tirsdag den 26. marts 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *