۶ فروردین‌ماه؛ سیل به جزیره کیش رسید؛ برق جزیره کیش قطع شده است

رادیوهمصدا

۶ فروردین‌ماه؛ سیل به جزیره کیش رسید؛ برق جزیره کیش قطع شده است

Slået op af ‎رادیو همصدا‎ i Tirsdag den 26. marts 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *