شادی مردم و رقص دو کودک خردسال، باعث جنبانده شدن احساسات یک ولایت‌معاش شد. این ولایت‌معاش در گام_دوم_انقلاب، مانع شادی مردم و آن دو کودک شد

رائیوهمصدا

شادی مردم و رقص دو کودک خردسال، باعث جنبانده شدن احساسات یک ولایت‌معاش شد. این ولایت‌معاش در #گام_دوم_انقلاب، مانع شادی مردم و آن دو کودک شد

Slået op af ‎رادیو همصدا‎ i Onsdag den 27. marts 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *