بیش از ۲۵ هزار خانه تاکنون در ایران بر اثر سیل ویران شده است

Leave a Reply

Your email address will not be published.