اعتراف فرمانده نیروی زمینی سپاه به خشم و عصبانیت مردم: هیچ مسئول دولتی جرات نمیکنه بره اونجا. وحشتناکه! خدا شاهده مردم عاصین!

رادیوهمصدا

اعتراف فرمانده نیروی زمینی سپاه به خشم و عصبانیت مردم: هیچ مسئول دولتی جرات نمیکنه بره اونجا. وحشتناکه! خدا شاهده مردم عاصین!

Slået op af ‎رادیو همصدا‎ i Tirsdag den 2. april 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *