آتش‌سوزی شدید در کلیسای نوتردام شهر پاریس، پایتخت فرانسه

رادیوهمصدا

آتش‌سوزی شدید در کلیسای نوتردام شهر پاریس، پایتخت فرانسه

Slået op af ‎رادیو همصدا‎ i Mandag den 15. april 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *