برنج با طعم و بوی زباله‌های پلاستیکی

نشاء برنج در مازندران در این روزها، در جوار زباله‌های پلاستیکی که به معضلی بزرگ در جهان بدل شده‌اند، به خصوص که فرهنگ حفاظت از محیط زیست هم هنوز توسعه لازم را نیافته باشد یا جداسازی زباله و بازیافت زباله‌ها هم چندان جدی گرفته نشود. آن وقت است که هم محیط‌زیست آسیب می‌بیند، هم نشاکاران و هم انسان‌هایی که زباله ساخته و پرداخته آنهاست.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *