چهارشنبه ۲۲ مرداد ۹۹ هفت تپه

ا عتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه وارد ۵۹مین روز شد.

فرزند یکی‌از کارگران نیشکر هفت‌تپه با پلاکاردی‌ که مطالبه کارگران در آن نوشته شده است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *