رھام یعقوب از فعالان سیاسی بصرە کە در ٢ سال گذشتە نقش مھمی را در رھبری تظاھرات ھای ضد سیاستھای نظام آخوندی در جنوب عراق ایفا کردە بود، شب گذشتە توسط گروەھای تروریستی وابستە بە جمھوری اسلامی ترور شد.

رھام یعقوب از فعالان سیاسی #بصرە کە در ٢ سال گذشتە نقش مھمی را در رھبری تظاھرات ھای ضد سیاستھای نظام آخوندی در جنوب عراق ایفا کردە بود، شب گذشتە توسط گروەھای تروریستی وابستە بە جمھوری اسلامی #ترور شد. #رادیوهصدا

Slået op af ‎رادیو همصدا‎ i Torsdag den 20. august 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *