ظریف . تحریم ها تا فوریه قطع نشودغنی سازی بیشتر و بازرسی محدودتر میشود

صبرایران رو به پایان است. قانون مجلس، ما را ملزم می‌کند تا اگر تحریم‌ها تا ماه فوریه برداشته نشوند، غنی‌سازی اورانیوم را افزایش داده و بازرسی‌های بین‌المللی را محدود کنیم.

گام نخست بایدن باید تلاش برای جبران میراث خطرناک ترامپ باشد. پنجره فرصت برای دولت جدید آمریکا تا ابد بازنخواهد بود. بایدن می‌تواند با پایان فشار حداکثری و بازگشت به توافقی که سلفش آن را ترک کرد، در مسیری بهتر گام گذارد.

امکان هیچ بازمذاکره‌ای وجود ندارد. آمریکا نمی‌تواند اصرار کند که «آنچه برای من است، برای من است و آنچه برای توست، قابل مذاکره است» و خواست خود را بر ایران تحمیل کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *