«انتخابات» یا مشاطه‌گریِ جهل و جنایت؟

May 05, 2021

– در این معرکه و نمایش تماشایی بخشی از مردم ناآگاه و زوائد حکومتی به عناوین اصلاح‌طلب و اصولگرا و ضمائم جیره‌خوارشان به صحنه ریخته می‌شوند تا بر اندیشگی و تفکری که بنای حکومت اسلامی بر آن استوار است، یعنی اندیشگی و تفکری ضدانسانی، ضددمکراتیک، ضد دانش و علم و ترقی مُهر تأیید بکوبند.

مسعود نقره‌کار – کم نبوده‌اند مردمی‌ که قاتلان فرزندان و جگرگوشه‌هایشان را بر شانه‌ها تا اریکه قدرت بدرقه کرده‌اند.

۱

کم نبوده‌اند و کم نیستند مردمانی خوی و عادت کرده به ستم‌بری که ستمگران بر تخت و منبر حکمرانی نشانده‌اند. کم نخوانده‌ایم و کم ندیده‌ایم که فیلسوف و «روشنفکر» و سیاسی‌کار و تحصیلکرده وکارمند و کارگر و کشاورز چگونه و چه بی‌پروا دیکتاتورها بر سر و شانه نشانده هوراکشان عمله‌ی جباریت شده‌اند. تاریخ میهن ما، تاریخ این بیقراری‌هاست. تجربه انقلاب بهمن و این بیش ازچهار دهه، تجربه شانه دادن‌ها به قاتلان و ستمگران نیز هست تا بر قدرت نشینند و حتی به کسانی که آنان را به قدرت رسانده‌اند، ستم روا دارند.

گفتن ندارد که معنای سخن این نیست که همه مردم در به قدرت رسیدن ستمگران نقش داشته و دارند، نه، کم نبوده‌اند و کم نیستند، ستم‌ستیزان، آزادیخواهان، عدالت‌جویان و دادخواهان. اما دریغا سهم ما این بوده که شهادت دهیم که زور و نیروی قاتل‌پروران و بارآورندگان ستمگر و دیکتاتور و جبار بر قدرت عدالت‌جویان و آزادیخواهان چربیده است.

۲

حکومت اسلامی حکومتی‌ست که بر شانه‌های بخشی از سیاسی‌کاران راست و میانه و چپ، و بخشی از تحصیلکردگان و «روشنفکران سیاسی» و کارگران و کشاورزان تا منبر قدرت و حکم کردن بدرقه شده است. و هم امروز پس از ۴۲ سال هنوز این حکومت، یعنی ویرانگری و جهل و جنون و جنایت، شگفت‌زده و شادمانه چشم به هواداران و پشتیبانانش در سرزمین ما دارد تا به یاری آنها نشان دهد تفاوت اندازه و وزن انسان بودن را، و ثابت کند انسانیت بسیاری از انسان‌ها حد و حدود دارد.

این شانه دادن‌ها و جبارپروری‌ها اگر در روزهای قبل از انقلاب در غباری از هیجان‌زدگی و شوری بی‌شعور، در مِهِ نادانی و ناآگاهی و مردم‌فریبی گم بود، با به قدرت رسیدن آخوندها و عریان‌تر شدن فکر و رفتارشان جای تردید نگذاشته است که جهل و جنون و جنایت، و مزدوری و نادانی و مردم‌فریبی، حاکمان و حکمرانان سرزمین ما شده‌اند.

۳

در حکومت اسلامی یکی از عرصه‌ها و صحنه‌های تماشاییِ معرکه‌ی شانه‌دادن‌های عمله‌های جباریت برای در قدرت نگه داشتن جهل و جنون و جنایت در نمایش انتصابات اسلامی ست. در این معرکه‌گیری حکومت اسلامی عوام‌فریبانه انتصابات اسلامی را به نام «انتخابات» به روی صحنه می‌آورد و به خورد عوام‌الناس و جانیان و مفسدان با نقاب و بی‌نقاب می‌دهد.

در این معرکه و نمایش تماشایی بخشی از مردم ناآگاه و زوائد حکومتی به عناوین اصلاح‌طلب و اصولگرا و ضمائم جیره‌خوارشان به صحنه ریخته می‌شوند تا بر اندیشگی و تفکری که بنای حکومت اسلامی بر آن استوار است، یعنی اندیشگی و تفکری ضدانسانی، ضددمکراتیک، ضد دانش و علم و ترقی مُهر تأیید بکوبند. قانون اساسی این حکومت که بیان آشکار اندیشگی و تفکری ارتجاعی و ضد بشری‌ست، قانون اساسی‌ای که حتی ترفندهای «دمکراتیک» جلوه دادن برخی از اصول آن نیز به نکبت مذهب حکومتی آلوده است را تائید کنند و در عالم سیاست و کشورداری نظریه، رفتار و ساختار ارتجاعی و ضددمکراتیک «ولایت مطلقه فقیه» را به عنوان پاره‌ای ازماهیت ارتجاعی این حکومت بپذیرند.

به صحنه ریخته می‌شوند تا وظیفه مشاطه‌گری جهل و جنون و جنایت را انجام دهند، جنون و جنایتی که اختناق، فقر، فحشا، گرسنگی، ناامنی و بیماری، بی‌آبرویی جهانی بارقه و دستاورد داشته، و گورستان‌ها و گورهای دستجمعی با جسم و جان ده‌ها هزار آزادیخواه و دگراندیش برپا و آباد کرده است.

رأی‌دهندگان به صحنه ریخته می‌شوند تا به اسارت خود، و به تداوم جهل و جنون و جنایت رأی دهند، و حکایت تاریخ بیقراری ما وِ این سرزمین را نشان دهند. و ثابت کنند تصادفی نیست که بیش از ۴۲ سال ارتجاع و عقب‌ماندگی در شمایل آخوند معمم و مکلا و اندیشگی و تفکر آخوندیسم و جاهلیسم بر این دیار حکم رانده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *