این آخوند نالان و هذیان گو

این آخوند نالان و هذیان گو هنوز نمیدونه سیستم حکومت در ژاپن پادشاهی هست و رئیس جمهوری ندارن! طبق معمول خواسته از قافله پاچه خواری عقب نماند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *