خوب ببینید، این زجر روح و روان را.

خوب ببینید، این زجر روح و روان را.
این زجر، آن چیزی‌ست که جمهوری اسلامی بر سرمان ریخته، تا در کنارش خود و آقازاده‌هایشان روز به روز چپاول کنند و فربه‌تر شوند، آنگاه توی بوق و کرنا می‌کنند که ما برای سعادت مستضعفین در هر دو دنیا آمده‌ایم. در حالیکه خود ج. اسلامی فلاکت و بدبختی ماست.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *