روزگار ایران

ولی واقعا این عکس ایران ماست! ۴۲سال جنایت رو شونه‌های این عکسه! این عکس تصویر تموم مادران و پدران و خانواده‌های کشته‌شدگان این ۴۲ ساله!
تموم کسایی که حتی تصویری ازشون نیست! این عکس به تنهایی برای شکستن کافیه!
!این تصویر «نماینده» تموم ماهاست.

Leave a Reply

Your email address will not be published.