وقتی ایران برق قطع میشود … اما !

« بیش از نصف ایران در خاموشی مطلق است، بیمارستان ها برق ندارند، ولی قبر خمینی همچنان برق دارد و حتی پروژکتورهای محوطه آن نیز روشن است !»


حتی مرده اش هم کاخ نشین است.

Leave a Reply

Your email address will not be published.