شاهد دادگاه حمید نوری؛ ساک‌های اعدام‌شدگان را نشانم دادند

هجدهمین جلسه دادگاه حمید نوری با شهادت مسعود اشرف سمنانی، زندانی سابق در باره راهروی مرگ، انفرادی‌ها، شکنجه به خاطر ورزش گروهی و دیدن ساک جان‌باختگان برگزار.شد. در جلسه نوزدهم دختر یکی از جان‌‌باختگان شهادت می‌دهد.

عکس های اعدامی های تابستان ۱۳۶۷

مسعود اشرف اصفهانی، یکی از جان به در بردگان تابستان ۱۳۶۷، شاهد هجدهمین جلسه دادگاه حمید نوری بود. او که شاکی پرونده حمید نوری نیز هست، چهارشنبه ۳۱ شهریور شهادت داد که ساک‌های اعدام شدگان را که در اتاقی تلمبار شده بود، دیده است.

اشرف سمنانی که در سوئد زندگی می‌کند گفت: «روزی پاسداری آمد و من را صدا زد. من ترسیدم و فکر کردم که باز آمده‌اند برای اعدام. پاسدار گفت که چشم‌بند بزن و بیا. رفتیم تا یک اتاقی. گفت چشم‌بندت را بردار و نگاه کن به این ساک‌ها ببین می‌شناسی مال کی هستند؟ من نگاه کردم و دو سه ساک را شناختم. فکر می‌کنم ساک‌ها برای کسانی بود که اعدامشان کرده بودند و حالا می‌خواستند ببینند کدام ساک مال کدام زندانی‌است تا شاید به خانواده‌اش تحویل بدهند.»

مسعود اشرف سمنانی در سال ۱۳۶۲ به اتهام “هواداری از سازمان مجاهدین خلق” دستگیر و به ۷ سال زندان محکوم شد. او که راهروی مرگ (راهروی منتهی به حسینیه زندان و محل دار زدن زندانیان) را دیده، از احساساتش در باره آخرین لحظات با دوستانی که اعدام شدند حرف زد و با گریه گفت: «این بچه‌ها حکم داشتند. ما چرا باید برای ورزش دسته‌جمعی شکنجه می‌شدیم؟ چرا باید به خاطر زندگی اشتراکی اعدام می‌شدیم… چرا افرادی مثل حمید نوری توانستند این بچه‌ها را بکشند..»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *