آدیو مرکل!

ادای احترام نظامی و آیین تکریم شکوهمند در نور مشعل، نواهای مینور و ماژور و حال و هوایی احساس برانگیز… وداع رسمی مرکل با صدارت، محدود اما پرفروغ برگزار شد. صدراعظم از دور به مهمانان عالیقدر ماسک‌‌‌پوش در محوطه وزارت دفاع دست تکان می‌دهد؛ مدعوینی که تنها با ارائه گواهی واکسن، بهبودی یا تست اجازه حضور داشتند. خداحافظ مرکل!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *