شورای اتحادیه اروپا فهرست افراد و نهادهای درگیر در اقدامات تروریستی را به روز کرد

اتحادیه اروپا فهرست افراد و نهادهای درگیر در اقدامات تروریستی را به روز کرد و شماری از کشورهای اروپایی که هنوز عضو اتحادیه اروپا نیستند با این تصمیم هم‌سو شدند اسامی برخی...

تعداد حکومت‌های خودکامه از حکومت‌های دمکراتیک بیشتر شده است

برای اولین بار از سال ۲۰۰۴ تعداد کشورهای استبدادی بیشتر از حکومت‌‌های دموکراتیک شده‌ است. این نتیجه مطالعات بنیاد برتلزمن روی تحولات ۱۳۷ کشور جهان. برزیل، مجارستان و ترکیه افت قابل توجهی...