عکس روز: علیه فراموشی

روی چشم‌بند این خانم نوشته است: «آنها کجا هستند؟»؛ نوشته‌ای که اعتراضی آرام علیه آدم‌ربایی در مکزیک است. در تظاهراتی که روز ۲۶ مارس در مکزیکوسیتی برگزار شد، خانواده‌ها ربوده‌شدن ۴۳ دانشجو...